TOSO Motors - Động cơ rèm Toso (Progress 50)

Động cơ này sử được điều khiển thông qua Dry Contact

Các chế độ dừng (Mode Stop) Smarthome

JACK RJ 12(6 PIN): Drycontact

PIN1: -
PIN2: CLOSE
PIN3: STOP
PIN4: COM
PIN5: OPEN
PIN6: -

Mode 1: Đang đóng/mở muốn dừng

  • Đang đóng: COM - OPEN

  • Đang mở: COM - CLOSE

Mode 2: Đang đóng/mở muốn dừng

  • Đóng: Chập chạy đang đóng, thả ra để dừng.

  • Mở: Chập chạy đang mở, thả ra để dừng.

Tài liệu

1. Progress 25 (Mã động cơ)

2. Progress 50 (Mã động cơ)

3. FM Remote 2.4Ghz With IR Terminal

Last updated