REM-4000 - không hiển thị hình ảnh.

Hiện tượng: REM-4000 gặp lỗi không hiển thị hình ảnh, ngay cả khi sử dụng.

Bước 1: Đặt Remote vào dock sạc, sau đó nhấn và giữ nút Power trong vòng 15 giây.

Bước 2: Thả nút nguồn và chờ 5 giây. Release the power button and wait 5 seconds. Bước 3: Nhấn và giữ nút nguồn trong vòng 3 giây sau đó thả ra.

Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, liên hệ để gưPress and hold the power button for a further 3 seconds, then release.

Last updated